правилници и одлуки

правилници и одлуки

2018
поднесена завршна сметка на МТФ за 2018 година
- завршна сметка 2018 Тениски клуб Охрид-Охрид
-    завршна сметка 2018 Тениски клуб Винер Про-Прилеп и записник Собрание Винер про-Прилеп
СОБРАНИЕ МТФ - ЗАКЛУЧОК ВЕТЕРАНСКИ ТЕНИС 
записник собрание
рангирање на клубови на ден 03.10.2018 година согласно одлука број 0202-22-6 од ден 02,04,2018 година
рангирање на клубови на ден 05.04.2018 година согласно одлука број 0202-22-6 од ден 02,04,2018 година

1.  Одлука за висината на годишната чланарина на тениските клубови кон МТФ за 2018 година
2. Одлука за определување на висинита на котизација за организација и учество на турнирите од Календарот на МТФ, ТЕ и ИТФ за 2018 година

3. Одлука за определување на висината на таксата за годишна регистрација на натпреварувачи во 2018 година

4. Одлука за определување на помош на тениските клубови членки на МТФ за организација на турнири од календарот за натпреварување на МТФ за 2018 година

5. Одлука за определување на критериуми за избор на јуниорски  репрезентации за 2018 година

6. Одлука за определување на висинита на надоместокот за тренери кои водат репрезентации на меѓународни турнири во 2018 година, за тренери кои работат со играчите за време на официјални тренинг кампови

7. Одлука за определување на висинита на таксата за лиценцирање на тениски судии во 2018 година

8. Одлука за определување на Делегати/Врховни Судии на МТФ за 2018 година

9. Одлука за определување на висинита на надоместокот за судии за турнири од календарот на МТФ и меѓународни турнири за 2018 година

10. Одлука за организација на турнирите од ПРОЕКТОТ ДЕТСКИ ТЕНИС, црвени, портокалови и зелени турнири (календар, организација, котизација, учество)

11. Одлука за донесување критериуми за определување на бројот на гласови на Собранието на МТФ во 2018 година

12. Одлука за определување на бројот на гласови на Собранието на МТФ за 2018 година
13. Одлука за определување на висината на надоместокот за годишни тренерски лиценци за 2018 година

14. Одлука за за определување на висината на надоместокот за тутор кој ја извршува  едукацијата за различни нивоа во 2018 година

15. Одлука за определување на висината на надоместокот кои кандидатите треба да го платат за учество на курс за тренери на МТФ за 2018

16. Одлука за именување на лиценцирани Тениски теренери за 2018 година

17.Одлука за оформување комисија која ќе ја изврши селекцијата за избор на ученици кои ќе бидат дел од Националната спортска гимназија - тенис, во учебната 2018/2019 година

18. Одлука за распределба на донацијата од страна на ИТФ за реализација на проект национали тимови за 2018 година

19. Одлука за формирање комисија која ќе ја изврши   селекцијата за избор на стручни лица кои ќе бидат дел од Спортската Академија-паралелки тенис во учебната 2018/2019 година

20.   Одлука за модифицирање и промени во системот на едукација при МТФ за тениски тренери како и одлука за постапката за добивање на соодветно ниво согласно новиот система на едукација

 
21. Одлука за определување на критериуми за номинација на тенисери  до 20 години за стекнување на стаус спортист-спортска надеж за 2018 / 2019 година

22. Одлука за определување на критериуми за номинација на тениски клубови за влез во системот на финансирање на Агенцијата за млади и спорт на РМ

23.Одлука за именување на одговорно лице за едукација на тренери како и дооформување на тренерскиот комитет при Македонската Тениска Федерација (МТФ)

24.Одлука за определување на критериумите за доделување на Тенис Европа јуниорските турнири до 12,14 и 16 години и на ИТФ јуниорските турнири до 18 години и ИТФ Ветерански турнири

25.Одлука за здружување на Тениски клуб Неготино-Неготино во МТФ

26. Одлука за здружување на Тениски клуб Хит енд Ран ДОЕЛ-Скопје во МТФ

27. Одлука за раздружување на Тениски клуб Евросет-Скопје од МТФ

28 Одлука за измена и надополнение на Тениските Правила и Прописи за ветерани на Македонската Тениска Федерација
28.А. Тениски Правила и Прописи за Ветерани на МТФ

29.Одлука за усвојување на календарот за Натпреварување на МТФ за 2018 година

30.Одлука за именување на Селектори на Државни репрезентации на Македонија и Селектор и Капитен за јуниорски тенис

31. Одлука за именување на лице од Управниот одбор (УО) на Македонската Тениска Федерација (МТФ) кое ќе го надгледува процесот за добивање на Бронзено ниво од Итернационалната Тениска Федерација (ИТФ) и кое ќе биде врската помеѓу УО и лицето одговорно за едукација


Завршна сметка МТФ за 2017 година

2017 / 2018 
 одлуката за избор на тренери кои ќе работат со тенисерите во учебната 2017/2018 година во Спортската Академија - паралелки тенис.

 одлука за номинација на тениски клубови за влез во системот на финансирање на Агенцијата за млади и спорт на РМ според конкурс распишан на 13.12.2017 година

 одлука за номинација на тенисери до 20 години за стекнување на статус спортист-спортска надеж за 2017 / 2018 година

 одлука за прием во МТФ Тениски клуб Меч Поинт-Радовиш

 одлука за прием во МТФ Тениски клуб Нет-Струмица

  одлука за прием во МТФ Тениски клуб Круна -Гевгелија

   WADA 

    Aнтидопинг комисија на РМ 

  Правила и прописи натпреварувачи
  Правила и прописи зелен тенис

  Правила и прописи Ветерани


  1. Одлука за висината на годишната чланарина на тениските клубови кон МТФ

  2. Одлука за определување на висинита на котизација за организација и учество на турнирите од Календарот на МТФ, ТЕ и ИТФ за 2017 година
  3. Одлука за определување на висинита на котизација за годишна регистрација на натпреварувачи во 2017 година

  4. Одлука за определување на помош на тениските клубови членки на МТф за организација на турнири од календарот за натпреварување на МТФ за 2017 година
  5. Одлука за определување на критериуми за избор на јуниорски репрезентации за 2017 година

  6. Одлука за определување на висинита на надоместокот за тренери кои водат репрезентации на меѓународни турнири во 2017 година

   7. Одлука за определување на висинита на таксата за лиценцирање на тениски судии во 2017 година

  8. Одлука за определување на Делегати/Врховни Судии на МТФ за 2017 година
  9. Одлука за определување на висинита на надоместокот за судии за турнири од календарот на МТФ и меѓународни турнири за 2017 година
  10. Одлука за организација на турнирите од ПРОЕКТОТ ДЕТСКИ ТЕНИС, црвени, портокалови и зелени турнири (календар, организација, котизација, учество)
  11. Одлука за донесување критериуми за определување на бројот на гласови на Собранието на МТФ во 2017 година

  12. Одлука за определување на бројот на гласови на Собранието на МТФ за 2017 година

  13. Одлука за определување на висината на надоместокот за годишни лиценци за тренери за 2017 година

  14. Одлука за за определување на висината на надоместокот за тутор кој ја извршува едукацијата за различни нивоа во 2017 година

   15. Одлука за определување на висината на надоместокот кои кандидатите треба да го платат за учество на курс за тренери на МТФ за 2017
   16. Одлука за именување на лиценцирани Тениски теренери за 2017 година

   17. Одлука за оформување комисија која ќе ја изврши селекцијата за избор на ученици кои ќе бидат дел од Националната спортска гимназија - тенис, во учебната 2017/2018 година

18. Одлука за распределба на донацијата од страна на ИТФ за реализација на проект национали тимови за 2017 година
2016 година

  ИТФ / ТЕ дозволени големини на комерцијални и производни логоа за јуниорски турнири


   WADA 

    Aнтидопинг комисија на РМ 

    БАРАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ТЕРАПЕВТСКА УПОТРЕБА

  Правилник за натпреварување за ветерани на Македонската Тениска Федерација 2016
  Правилник за рангирање на ветерански турнири и ветерани на Македонската Тениска Федерација 2016

 2.1.  Одлука за висината на годишната чланарина на тениските клубови кон МТФ
 2.2. Одлука за определување на висинита на котизација за организација и учество на турнирите од Календарот на МТФ, ТЕ и ИТФ за 2016 година
 2.3. Одлука за определување на висинита на котизација за годишна регистрација на натпреварувачи во 2016 година
 2.4. Одлука за определување на помош на тениските клубови членки на МТф за организација на турнири од календарот за натпреварување на МТФ за 2016 година
 2.5. Одлука за определување на критериуми за избор на јуниорски  репрезентации за 2016 година
 2.6. Одлука за определување на висинита на надоместокот за тренери кои водат репрезентации на меѓународни турнири во 2016 година
 2.7. Одлука за определување на висинита на таксата за лиценцирање на тениски судии во 2016 година
 2.8. Одлука за определување на Делегати/Врховни Судии на МТФ за 2016 година страна 2
 2.9. Одлука за определување на критериумот за избор на три клуба кои ќе бидат номинирани во Агенцијата за млади и спорт на РМ, за влез во системот на финансирање на   Агенцијата за млади и спорт на РМ за 2016 година
 2.10. Одлука за определување на висинита на надоместокот за судии за турнири од календарот на МТФ и меѓународни турнири за 2016 година
 2.11. Одлука за организација на турнирите од ПРОЕКТОТ ДЕТСКИ ТЕНИС, црвени, портокалови и зелени турнири (календар, организација, котизација, учество)
 2.12. Одлука за донесување критериуми за определување на бројот на гласови на Собранието на МТФ во 2016 година страна 1 и  2
 2.13. Одлука за определување на бројот на гласови на Собранието на МТФ за 2016 година
 2.14. Одлука за определување на висината на надоместокот за годишни лиценци за тренери за 2016 година
 2.15. Одлука за за определување на висината на надоместокот за тутор кој ја извршува  едукацијата за различни нивоа во 2016 година
 2.16. Одлука за определување на висината на надоместокот за учество курс за тренери кон МТФ 2016
 2.17. Одлука за именување на лиценцирани Тениски тренери за 2016 година
 2.18. Одлука за оформување комисија која ќе ја изврши селекцијата за избор на ученици кои ќе бидат дел од Националната спортска гимназија - тенис, во учебната 2016/2017 година
 2.19. Одлука за именување на одговорно лице за едукација на тренери како и дооформување на тренерскиот комитет при Македонската Тениска Федерација (МТФ)
 2.20. Одлука за за именување на лице од Управниот одбор (УО) на Македонската Тениска Федерација (МТФ) кое ќе го надгледува процесот за добивање на Бронзено ниво од Итернационалната Тениска Федерација (ИТФ) и кое ќе биде врската помеѓу УО и лицето одговорно за едукација
 2.21. Одлука за модифицирање и промени во системот на едукација при МТФ за тениски тренери како и одлука за постапката за добивање на соодветно ниво согласно новиот система на едукација
 2.22. Одлука за определување на висината на таксата за учество на курс за Делегати/Врховни судии на МТФ за 2016 година и определување на вкупните трошоци за организација на курсот за Делегати/Врховни судии на МТФ за 2016 година

 3.23. Одлука за промена/ надополнување на Правилникот за рангирање на ветерански турнири и ветерани на Македонската Тениска Федерација
 3.24. Одлука за промена на Правилникот за натпреварување за ветерани на Македонската Тениска Федерација

 5.25.Одлука за усвојување на календарот за Натпреварување на МТФ за 2016 година2015
  Одлуката за избор на тренери кои ќе работат со тенисерите во учебните 2015/2016 и 2016/2017 година во Спортската гимназија - паралелки тенис
  Одлука за висината на годишната чланарина на тениските клубови кон МТФ
      Одлука за определување на висинита на котизација за организација и учество на турнирите од Календарот на МТФ, ТЕ и ИТФ за 2015 година  И 2 СТРАНА
   Одлука за определување на висинита на котизација за годишна регистрација на натпреварувачи во 2015 година
     Одлука за определување на помош на тениските клубови членки на МТф за организација на турнири од календарот за натпреварување на МТФ за 2015 година
 Одлука за определување на критериуми за избор на јуниорски  репрезентации за 2015 година
   Одлука за определување на висинита на надоместокот за тренери кои водат репрезентации на меѓународни турнири во 2015 година
     Одлука за определување на висинита на таксата за лиценцирање на тениски судии во 2015 година
      Одлука за определување на Делегати/Врховни Судии на МТФ за 2015 година  2 СТРАНА
     Одлука за определување на критериумот за избор на три клуба кои ќе бидат номинирани во Агенцијата за млади и спорт на РМ, за влез во системот на финансирање на   Агенцијата за млади и спорт на РМ за 2015 година
 
      Одлука за определување на висинита на надоместокот за судии за турнири од календарот на МТФ и меѓународни турнири за 2015 година И 2 СТРАНА
      Одлука за организација на турнирите од ПРОЕКТОТ ДЕТСКИ ТЕНИС, црвени, портокалови и зелени турнири (календар, организација, котизација, учество) И 2 СТРАНА
 
     Одлука за донесување критериуми за определување на бројот на гласови на Собранието на МТФ во 2015 година, 2 СТРАНА И 3 СТРАНА
      Одлука за определување на бројот на гласови на Собранието на МТФ за 2015 година
     Одлука за определување на висината на надоместокот за годишни лиценци за тренери за 2015 година
      Одлука за за определување на висината на надоместокот за тутор кој ја извршува  едукацијата за различни нивоа во 2015 година
      Одлука за определување на висината на надоместокот кои кандидатите треба да го платат за учество на курс за тренери на МТФ за 2015
      Одлука за сертифицирани / лиценцирани Тениски тренери за 2015 година

 Одлука за формирање на Комисија која ке изврши селекција на стручни лица кои ке работат со тенисерите во учебните 2015/2016 и 2016/2017 година во спортската гимназија-паралелки тенис
      Одлука за промена на Правилникот за Натпреварување на МТФ  
  ПРАВИЛНИК ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ НА МТФ 2015
   Одлука за промена на Правилникот зарегистрација на клубови И нивните натпреварувачи
 ПРАВИЛНИК ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА КЛУБОВИ И НИВНИТЕ ЧЛЕНОВИ

      Одлука за промена на Правилникот за Тениски натпревари - ЗЕЛЕНИ ТУРНИРИ

  ПРАВИЛНИК ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ ЗЕЛЕН ТЕНИС

  Одлука за промена на Правилникот за миди тенис

            ПРАВИЛНИК ЗА ПОРТОКАЛОВИ ТУРНИРИ

2014
 01.09.2014     ITF / WADA
 Правилник за тениски натпревари 2014
 Правилник за тениски натпревари за ветерани 2014
 Правилник за рангирање турнири и играчи 2014
 Правилник за рангирање на турнири и ветерани 2014
 Зелен тенис 2014
 Портокалов тенис 2014
 Одлука за висината на годишната чланарина на тениските клубови кон МТФ
Одлука за определување на висинита на котизација за организација и учество на турнирите од Календарот на МТФ, ТЕ и ИТФ за 2014 година и 2 страна
 Одлука за определување на висинита на котизација за годишна регистрација на натпреварувачи во 2014 година
Одлука за определување на помош на тениските клубови членки на МТф за организација на турнири од календарот за натпреварување на МТФ за 2014 година
 Одлука за определување на критериуми за избор на јуниорски  репрезентации за 2014 година
 Одлука за определување на висинита на надоместокот за тренери кои водат репрезентации на меѓународни турнири во 2014
 Одлука за определување на висинита на таксата за лиценцирање на тениски судии во 2014
 Одлука за определување на Делегати/Врховни Судии на МТФ за 2014 година и страна 2
 Одлука за определување на критериумот за избор на три клуба кои ќе бидат номинирани во Агенцијата за млади и спорт на РМ, за влез во системот на финансирање на   Агенцијата за млади и спорт на РМ за 2014 година
Одлука за висинита на надоместокот за судии за турнири од календарот на МТФ и меѓународни турнири 2014 и страна 2

 Одлука за организација на турнирите од ПРОЕКТОТ ДЕТСКИ ТЕНИС, црвени, портокалови и зелени турнири (календар, организација, котизација, учество) и страна 2
 Одлука за за определување на висината на надоместокот за тутор кој ја извршува  едукацијата за различни нивоа во 2014
 Одлука за определување на висината на надоместокот за годишни лиценци за тренери за 2014 година
 Одлука за определување на висината на надоместокот кои кандидатите треба да го платат за учество на курс за тренери на МТФ за 2014
 Одлука за оформување комисија која ќе спроведе конкурс за избор на дополнителни стручни лица кои ќе работат со новата генерација на тенисери кои ќе се запишат во 2014 година во Националната спортска гимназија -  тенис
 Одлука за оформување комисија која ќе ја изврши селекцијата за избор на ученици кои ќе бидат дел од Националната спортска гимназија - тенис, во учебната 2014/2015 година
 Одлука за промена на Правилникот за натпреварување на МТФ 2014 и страна 2
 Одлука за промена на Правилникот за рангирање на турнири и играчи
 Одлука за промена на Правилникот за натпреварување ветерани на МТФ и  страна 2
 Одлука за промена на Правилникот за рангирање на ветерански турнири и играчи 2014
 Одлука за промена на Правилникот за тениски натпревари "Зелени турнири" и страна 2
 Одлука за промена на Правилникот за портокалови -миди тенис турнири 2014
 Одлука за усвојување на календарот за Натпреварување на МТФ за 2014 година и Календар за натпреварување 2014
 Одлука за донесување на Правилник за заштита од вознемирување на работното место
 Одлука за посредник во случај на мобинг

 Правилник за мобинг
Правилниците кои се променети во најбрз можен рок ке бидат објавени на веб страната

 Тениски правила

 Дисциплински Правилник за Тениски Натпревари

 Правилник за регистрација на клубови и нивни натпреварувачи


 Правилник за тениски натпревари 2013

 Правилник за тениски натпревари ВЕТЕРАНИ 2013

 Правилник за зелени турнири 2013

        Правилник за мини тенис турнири

          Правилник за миди тенис турнири
 Правилник за рангирање на турнири и иргачи
 Правилник а рангирање на турнири и играчи- ветерански тенис

   Правилник за здраствена заштита на тенисери

    Правилник за допинг контрола кај тенисерите


    Одлука за избор на репрезентативци 2013
 Одлука за висина на годишна регистрација 2013
  Одлука за висина на такса за учество и организација на турнири  и страна 2
  одлука за висина на такса за учество и организација турнири детски тенис 2013 и страна 2


  Статут МТФ

Спонзори
ITF
Tennis Europe
ATP
WTA
Davis Cup
FedCup