2021
ОДЛУКИ ТФСМ 2021 година


РАНГ ТЕНИСКИ КЛУБОВИ ЗАКЛУЧНО 07.06.2021 1 СТРАНА
РАНГ ТЕНИСКИ КЛУБОВИ ЗАКЛУЧНО 06.09.2021 1 страна

ОДЛУКА БРОЈ

ОПИС

страна

Одлуки поврзани со тековното работење на ТФСМ

3.1.

Одлука за висината на годишната чланарина на тениските клубови кон ТФСМ-Скопје за 2021 година

3.2.

Одлука за определување на висинита на котизација за организација и учество на турнирите од Календарот на ТФСМ, ТЕ и ИТФ за 2021година

3.3.

Одлука за определување на висината на таксата за годишна регистрација на натпреварувачи во 2021 година

3.4.

Одлука за определување на висината на таксата за годишна регистрација на ветерани во 2021 година

3.5.

Одлука за определување на помош на тениските клубови членки на ТФСМ-Скопје за организација на турнири од календарот за натпреварување на ТФСМ за 2021 година

3.6.

Одлука за определување на критериуми за избор на јуниорски репрезентации за 2021 година

3.7.

Одлука за определување на висинита на надоместокот за тренери кои водат репрезентации на меѓународни турнири во 2021 година, за тренери кои работат со играчите за време на официјални тренинг кампови

3.8.

Одлука за определување на висинита на таксата за лиценцирање на тениски судии во 2021година

3.9.

Одлука за определување на висинита на надоместокот за судии за турнири од календарот на ТФСМ и меѓународни турнири за 2021 година

3.10.

Одлука за определување на Делегати/Врховни Судии на ТФСМ за 2021 година

3.11.

Одлука за определување на висината на таксата за учество на курс за Делегати/Главни судди на ТФСМ и за Судии на стол и линиски судии за 2021 година

3.12.

Одлука за организација на турнирите од ПРОЕКТОТ ДЕТСКИ ТЕНИС, црвени, портокалови и зелени турнири (календар, организација, котизација, учество)

3.13.

Одлука за определување на висината на надоместокот за годишни тренерски лиценци за 2021 година

3.14.

Одлука за за определување на висината на надоместокот за тутор кој ја извршува едукацијата за различни нивоа во 2021година

3.15.

Одлука за определување на висината на надоместокот кои кандидатите треба да го платат за учество на курс за тренери на ТФСМ за 2021година

3.16.

Одлука за именување на лиценцирани Тениски теренери за 2021 година

3.17.

Одлука за определување на критериуми за номинација на тенисери до 20 години за стекнување на стаус спортист-спортска надеж за 2021/2022 година

3.18.

Одлука за определување на критериуми за номинација на тениски клубови за влез во системот на финансирање на Агенцијата за млади и спорт на РСМ

3.19

Одлука за определување на критериумите за доделување на Тенис Европа јуниорските турнири до 12,14 и 16 години, на ИТФ јуниорските турнири до 18 години и ИТФ Ветерански турнири

3.20.

Одлука за оформување на комисија која ќе изврши селекција за избор на ученици кои ќе бидат дел од Спортската Академија –паралелки тенис во учебната 2021/2022 година

3.21

Одлука за оформување на комисија која ќе изврши селекција за избор на стручни лица кои ќе бидат дел од Спортската Академија-паралелки тенис во учебната 2020/2021 година

3.22.

Одлука за оформување на комисија која ќе ги подготви и верифицира документите за добивање на ваучери за средства од даночно ослободување од Агенција за млади и спорт во 2021 година

3.23.

Одлука за обезбедување на рекламен простор за спонзорите на ТФСМ

3.24.

Одлука за именување лице од УО на ТФСМ кое ќе го надгледува процесот на добвање на бронзено ниво од ИТФ и кое ќе биде врската помегу УО на ТФСМ и одговорното лице за едукација

3.25

Одлука за донесување на критериумите за број на гласови на Собранието на ТФСМ за 2021 година

3.26

Одлука за определување на бројот на гласови на Собранието на ТФСМ за 2021 година

3.27

Одлука за определување на награден фонд за Лига во тенис за Мажи за 2021 година

3.28

Одлука за за бројот на поени/кредити кои тренерите ќе ги стекнуваат со посета на семинари за континуирана едукација и продолжување на лиценци за 2021

3.29

Одлука за промена на номинација на тенисери за проект на ТФСМ и АМС- Млада спортска надеж

Именувања на Претседатели на Комитети на ТФСМ за 2021 година

4.30

Одлука за именување на Претседатели на Комитети на ТФСМ според Организационата Шема на ТФСМ

нова

4.31

Одлука за определување и исплата на месечните надоместоци за Државниот Селектор на ТФСМ

Одлука поврзани со донации- развојни фондови од ТФСМ

5.32

Одлука За определување и начин на распределба на развоен фонд за тениските клубови и за учество на турнири од Календарот а натпреварување на ТФСМ за 2021 година

5.33

Одлука за определување и начин на распределба на развоен фонд за тенисерите членови на ТФСМ, а кои учествуваат на мегународни турнири од Календарите на Тенис Европа, ИТФ, АТП и ВТА за 2021 година

Правила и Прописи на ТФСМ

6.34.

Одлука за донесување на Правилник за работа на Тренерски комитет и на тениските тренери

6.34.1

Правилник за работа на Тренерски комитет и на тениските тренери

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

7.35

Одлука за донесување на Календар за натпреварување на ТФСМ за 2021 година

7.35.1 Календар за натпреварување на ТФСМ за 2021 година
7.36 Одлука за промена на Правилник за регистрација на клубови и нивни членови
Правилник за регистрација на клубови и нивни членови 1,2,3,5 и 6
7.38

Одлука за избор на стручни лица кои кои ќе работат со тенисерите во учебната 2020/2021 година во Спортската Академија - паралелки тенис

7.37 Одлука за формирање на Комисија за регистрација на клубови и нивни членови
ЗАВРШНА СМЕТКА ТФСМ 2020 година
извештај за искористеност на ваучери од 2020 година
1.
ТФСМ извештај за ваучер 2020 година
2. Тениски клуб Југ- Скопје извештај за ваучер 2020 година
3.
Тениски клуб Тенниспарк-Скопје извештај за ваучер 2020 година
4.
Тениски клуб Охрид-Охрид извештај за ваучер 2020 година
5.
Тениски клуб МТП- Скопје извештај за ваучер 2020 година
6.
Тениски клуб Академија Аеродром-Скопје извештај за ваучер 2020 година
7.
Извештај искористеност ваучери тениери во 2020 година


страна 2

Баркод
Генерален спонзор
Цевитана
Златен спонзор
Спонзори
  • VALMIR CONSTRUCTION –DOOEL Skopje
ITF
Tennis Europe
ATP
WTA
Davis Cup
FedCup