АРХИВА
ОДЛУКИ ТФСМ 2019 година

Извештај за искористеност 2 ваучери во 2019 година
1.
ТФСМ-Скопје
2. ТК Југ-Скопје
3. ТК Тенниспарк Скопје-Скопје
4. ТК. Мак Тенис Про МТП-Скопје
5. Тениска Академија-Скопје
6. Охрид-Охрид
7. Тенисери

1.1. Odluka za visinata na godi{nata ~lanarina na teniskite klubovi kon ТФСМ-Скопје за 2019 година

1.2. Odluka za opredeluvawe na visinita na kotizacija za organizacija i u~estvo na turnirite od Kalendarot na ТФСМ, TE i ITF za 2019 godina

1.3. Odluka za opredeluvawe na visinata na taksata za godi{na registracija na natprevaruva~i vo 2019 godina

1.4. Odluka za opredeluvawe na pomo{ na teniskite klubovi ~lenki na ТФСМ-Скопје za organizacija na turniri od kalendarot za natprevaruvawe na ТФСМ za 2019 godina

1.5. Odluka za opredeluvawe na kriteriumi za izbor na juniorski reprezentacii za 2019 godina

1.6. Odluka za opredeluvawe na visinita na nadomestokot za treneri koi vodat reprezentacii na me|unarodni turniri vo 2019 godina, za treneri koi rabotat so igra~ite za vreme na oficijalni trening kampovi

1.7. Odluka za opredeluvawe na visinita na taksata za licencirawe na teniski sudii vo 2019 godina

1.8. Odluka za opredeluvawe na Delegati/Vrhovni Sudii na ТФСМ za 2019 godina

1.9. Odluka za opredeluvawe na visinita na nadomestokot za sudii za turniri od kalendarot na ТФСМ i me|unarodni turniri za 2019 godina

1.10. Odluka za organizacija na turnirite od PROEKTOT DETSKI TENIS, crveni, portokalovi i zeleni turniri (kalendar, organizacija, kotizacija, u~estvo)

1.11. Odluka za opredeluvawe na visinata na nadomestokot za godi{ni trenerski licenci za 2019 godina

1.12. Odluka za za opredeluvawe na visinata na nadomestokot za tutor koj ja izvr{uva edukacijata za razli~ni nivoa vo 2019 godina

1.13. Odluka za opredeluvawe na visinata na nadomestokot koi kandidatite treba da go platat za u~estvo na kurs za treneri na ТФСМ za 2019

1.14. Odluka za imenuvawe na licencirani Teniski tereneri za 2019 godina

1.15. Odluka za opredeluvawe na kriteriumi za nоминација на тенисери до 20 години за стекнување на стаус спортист-спортска надеж за 2019 / 2020 година

1.16. Odluka za opredeluvawe na kритериуми за номинација на тениски клубови за влез во системот на финансирање на Агенцијата за млади и спорт на РМ

1.17. Одлука за определување на критериумите за доделување на Тенис Европа јуниорските турнири до 12,14 и 16 години и на ИТФ јуниорските турнири до 18 години и ИТФ Ветерански турнири

2.18. Одлука за здружување на Тениски клуб ТОП ТИМ ТЕНИС-Скопје во ТФСМ

2.19. Одлука за здружување на Тениски клуб МОНДАНО Тениски клуб-Скопје во ТФСМ

2.20. Одлука за здружување на Тениски клуб Здружение Спортско Тениски клуб АС-Радовиш во ТФСМ

3. Промена на Правилта и Прописите за ветерански тенис

3.21. Одлука за измена на почетокот на натпреварувачка сезона 2019 за Ветерани

4.22. Одлука за Donesuvawe na Kalendarot za natprevaruvawa vo 2019 godina.

5.23. Odluka за именување на селектори на Државни репрезентации на ТФСМ и јуниорски селектори и капитени за 2019 година

6.24. Одлука за именување на Подпретседател на Управниот одбор на ТФСМ-Скопје

8.26. Одлука промена на Организациона Шема ТФСМ-Скопје


ПРАВИЛНИЦИ И ОДЛУКИ ТФСМ 2018 година

поднесена завршна сметка на МТФ за 2018 година
- завршна сметка 2018 Тениски клуб Охрид-Охрид
- завршна сметка 2018 Тениски клуб Винер Про-Прилеп и записник Собрание Винер про-Прилеп
СОБРАНИЕ МТФ - ЗАКЛУЧОК ВЕТЕРАНСКИ ТЕНИС
записник собрание
рангирање на клубови на ден 03.10.2018 година согласно одлука број 0202-22-6 од ден 02,04,2018 година
рангирање на клубови на ден 05.04.2018 година согласно одлука број 0202-22-6 од ден 02,04,2018 година

1.
Одлука за висината на годишната чланарина на тениските клубови кон МТФ за 2018 година
2. Одлука за определување на висинита на котизација за организација и учество на турнирите од Календарот на МТФ, ТЕ и ИТФ за 2018 година
3. Одлука за определување на висината на таксата за годишна регистрација на натпреварувачи во 2018 година
4. Одлука за определување на помош на тениските клубови членки на МТФ за организација на турнири од календарот за натпреварување на МТФ за 2018 година
5. Одлука за определување на критериуми за избор на јуниорски репрезентации за 2018 година
6. Одлука за определување на висинита на надоместокот за тренери кои водат репрезентации на меѓународни турнири во 2018 година, за тренери кои работат со играчите за време на официјални тренинг кампови
7. Одлука за определување на висинита на таксата за лиценцирање на тениски судии во 2018 година
8. Одлука за определување на Делегати/Врховни Судии на МТФ за 2018 година
9. Одлука за определување на висинита на надоместокот за судии за турнири од календарот на МТФ и меѓународни турнири за 2018 година
10. Одлука за организација на турнирите од ПРОЕКТОТ ДЕТСКИ ТЕНИС, црвени, портокалови и зелени турнири (календар, организација, котизација, учество)
11. Одлука за донесување критериуми за определување на бројот на гласови на Собранието на МТФ во 2018 година

12. Одлука за определување на бројот на гласови на Собранието на МТФ за 2018 година
13. Одлука за определување на висината на надоместокот за годишни тренерски лиценци за 2018 година
14. Одлука за за определување на висината на надоместокот за тутор кој ја извршува едукацијата за различни нивоа во 2018 година
15. Одлука за определување на висината на надоместокот кои кандидатите треба да го платат за учество на курс за тренери на МТФ за 2018
16. Одлука за именување на лиценцирани Тениски теренери за 2018 година
17.Одлука за оформување комисија која ќе ја изврши селекцијата за избор на ученици кои ќе бидат дел од Националната спортска гимназија - тенис, во учебната 2018/2019 година
18. Одлука за распределба на донацијата од страна на ИТФ за реализација на проект национали тимови за 2018 година
19. Одлука за формирање комисија која ќе ја изврши селекцијата за избор на стручни лица кои ќе бидат дел од Спортската Академија-паралелки тенис во учебната 2018/2019 година
20. Одлука за модифицирање и промени во системот на едукација при МТФ за тениски тренери како и одлука за постапката за добивање на соодветно ниво согласно новиот система на едукација
21. Одлука за определување на критериуми за номинација на тенисери до 20 години за стекнување на стаус спортист-спортска надеж за 2018 / 2019 година
22. Одлука за определување на критериуми за номинација на тениски клубови за влез во системот на финансирање на Агенцијата за млади и спорт на РМ
23.Одлука за именување на одговорно лице за едукација на тренери како и дооформување на тренерскиот комитет при Македонската Тениска Федерација (МТФ)
24.Одлука за определување на критериумите за доделување на Тенис Европа јуниорските турнири до 12,14 и 16 години и на ИТФ јуниорските турнири до 18 години и ИТФ Ветерански турнири
25.Одлука за здружување на Тениски клуб Неготино-Неготино во МТФ
26. Одлука за здружување на Тениски клуб Хит енд Ран ДОЕЛ-Скопје во МТФ
27. Одлука за раздружување на Тениски клуб Евросет-Скопје од МТФ
28 Одлука за измена и надополнение на Тениските Правила и Прописи за ветерани на Македонската Тениска Федерација
28.А. Тениски Правила и Прописи за Ветерани на МТФ
29.Одлука за усвојување на календарот за Натпреварување на МТФ за 2018 година
30.Одлука за именување на Селектори на Државни репрезентации на Македонија и Селектор и Капитен за јуниорски тенис
31. Одлука за именување на лице од Управниот одбор (УО) на Македонската Тениска Федерација (МТФ) кое ќе го надгледува процесот за добивање на Бронзено ниво од Итернационалната Тениска Федерација (ИТФ) и кое ќе биде врската помеѓу УО и лицето одговорно за едукација

Завршна сметка МТФ за 2017 година


ПРАВИЛНИЦИ И ОДЛУКИ ТФСМ 2017 / 2018 година

одлуката за избор на тренери кои ќе работат со тенисерите во учебната 2017/2018 година во Спортската Академија - паралелки тенис.

одлука за номинација на тениски клубови за влез во системот на финансирање на Агенцијата за млади и спорт на РМ според конкурс распишан на 13.12.2017 година

одлука за номинација на тенисери до 20 години за стекнување на статус спортист-спортска надеж за 2017 / 2018 година

одлука за прием во МТФ Тениски клуб Меч Поинт-Радовиш

одлука за прием во МТФ Тениски клуб Нет-Струмица

одлука за прием во МТФ Тениски клуб Круна -Гевгелија

WADA

A
нтидопинг комисија на РМ

Правила и прописи натпреварувачи
Правила и прописи зелен тенис

Правила и прописи Ветерани


1. Одлука за висината на годишната чланарина на тениските клубови кон МТФ

2. Одлука за определување на висинита на котизација за организација и учество на турнирите од Календарот на МТФ, ТЕ и ИТФ за 2017 година
3. Одлука за определување на висинита на котизација за годишна регистрација на натпреварувачи во 2017 година

4. Одлука за определување на помош на тениските клубови членки на МТф за организација на турнири од календарот за натпреварување на МТФ за 2017 година
5. Одлука за определување на критериуми за избор на јуниорски репрезентации за 2017 година

6. Одлука за определување на висинита на надоместокот за тренери кои водат репрезентации на меѓународни турнири во 2017 година

7. Одлука за определување на висинита на таксата за лиценцирање на тениски судии во 2017 година

8. Одлука за определување на Делегати/Врховни Судии на МТФ за 2017 година
9. Одлука за определување на висинита на надоместокот за судии за турнири од календарот на МТФ и меѓународни турнири за 2017 година
10. Одлука за организација на турнирите од ПРОЕКТОТ ДЕТСКИ ТЕНИС, црвени, портокалови и зелени турнири (календар, организација, котизација, учество)
11. Одлука за донесување критериуми за определување на бројот на гласови на Собранието на МТФ во 2017 година

12. Одлука за определување на бројот на гласови на Собранието на МТФ за 2017 година

13. Одлука за определување на висината на надоместокот за годишни лиценци за тренери за 2017 година

14. Одлука за за определување на висината на надоместокот за тутор кој ја извршува едукацијата за различни нивоа во 2017 година

15. Одлука за определување на висината на надоместокот кои кандидатите треба да го платат за учество на курс за тренери на МТФ за 2017
16. Одлука за именување на лиценцирани Тениски теренери за 2017 година

17. Одлука за оформување комисија која ќе ја изврши селекцијата за избор на ученици кои ќе бидат дел од Националната спортска гимназија - тенис, во учебната 2017/2018 година

18. Одлука за распределба на донацијата од страна на ИТФ за реализација на проект национали тимови за 2017 годинаПРАВИЛНИЦИ И ОДЛУКИ ТФСМ 2016 година

ИТФ / ТЕ дозволени големини на комерцијални и производни логоа за јуниорски турнири


WADA

A
нтидопинг комисија на РМ

БАРАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ТЕРАПЕВТСКА УПОТРЕБА

Правилник за натпреварување за ветерани на Македонската Тениска Федерација 2016
Правилник за рангирање на ветерански турнири и ветерани на Македонската Тениска Федерација 2016

2.1. Одлука за висината на годишната чланарина на тениските клубови кон МТФ
2.2. Одлука за определување на висинита на котизација за организација и учество на турнирите од Календарот на МТФ, ТЕ и ИТФ за 2016 година
2.3. Одлука за определување на висинита на котизација за годишна регистрација на натпреварувачи во 2016 година
2.4. Одлука за определување на помош на тениските клубови членки на МТф за организација на турнири од календарот за натпреварување на МТФ за 2016 година
2.5. Одлука за определување на критериуми за избор на јуниорски репрезентации за 2016 година
2.6. Одлука за определување на висинита на надоместокот за тренери кои водат репрезентации на меѓународни турнири во 2016 година
2.7. Одлука за определување на висинита на таксата за лиценцирање на тениски судии во 2016 година
2.8. Одлука за определување на Делегати/Врховни Судии на МТФ за 2016 година страна 2
2.9. Одлука за определување на критериумот за избор на три клуба кои ќе бидат номинирани во Агенцијата за млади и спорт на РМ, за влез во системот на финансирање на Агенцијата за млади и спорт на РМ за 2016 година
2.10. Одлука за определување на висинита на надоместокот за судии за турнири од календарот на МТФ и меѓународни турнири за 2016 година
2.11. Одлука за организација на турнирите од ПРОЕКТОТ ДЕТСКИ ТЕНИС, црвени, портокалови и зелени турнири (календар, организација, котизација, учество)
2.12. Одлука за донесување критериуми за определување на бројот на гласови на Собранието на МТФ во 2016 година страна 1 и 2
2.13. Одлука за определување на бројот на гласови на Собранието на МТФ за 2016 година
2.14. Одлука за определување на висината на надоместокот за годишни лиценци за тренери за 2016 година
2.15. Одлука за за определување на висината на надоместокот за тутор кој ја извршува едукацијата за различни нивоа во 2016 година
2.16. Одлука за определување на висината на надоместокот за учество курс за тренери кон МТФ 2016
2.17. Одлука за именување на лиценцирани Тениски тренери за 2016 година
2.18. Одлука за оформување комисија која ќе ја изврши селекцијата за избор на ученици кои ќе бидат дел од Националната спортска гимназија - тенис, во учебната 2016/2017 година
2.19. Одлука за именување на одговорно лице за едукација на тренери како и дооформување на тренерскиот комитет при Македонската Тениска Федерација (МТФ)
2.20. Одлука за за именување на лице од Управниот одбор (УО) на Македонската Тениска Федерација (МТФ) кое ќе го надгледува процесот за добивање на Бронзено ниво од Итернационалната Тениска Федерација (ИТФ) и кое ќе биде врската помеѓу УО и лицето одговорно за едукација
2.21. Одлука за модифицирање и промени во системот на едукација при МТФ за тениски тренери како и одлука за постапката за добивање на соодветно ниво согласно новиот система на едукација
2.22. Одлука за определување на висината на таксата за учество на курс за Делегати/Врховни судии на МТФ за 2016 година и определување на вкупните трошоци за организација на курсот за Делегати/Врховни судии на МТФ за 2016 година

3.23. Одлука за промена/ надополнување на Правилникот за рангирање на ветерански турнири и ветерани на Македонската Тениска Федерација
3.24. Одлука за промена на Правилникот за натпреварување за ветерани на Македонската Тениска Федерација

5.25.Одлука за усвојување на календарот за Натпреварување на МТФ за 2016 годинаПРАВИЛНИЦИ И ОДЛУКИ ТФСМ 2015 година

Одлуката за избор на тренери кои ќе работат со тенисерите во учебните 2015/2016 и 2016/2017 година во Спортската гимназија - паралелки тенис
Одлука за висината на годишната чланарина на тениските клубови кон МТФ
Одлука за определување на висинита на котизација за организација и учество на турнирите од Календарот на МТФ, ТЕ и ИТФ за 2015 година И 2 СТРАНА
Одлука за определување на висинита на котизација за годишна регистрација на натпреварувачи во 2015 година
Одлука за определување на помош на тениските клубови членки на МТф за организација на турнири од календарот за натпреварување на МТФ за 2015 година
Одлука за определување на критериуми за избор на јуниорски репрезентации за 2015 година
Одлука за определување на висинита на надоместокот за тренери кои водат репрезентации на меѓународни турнири во 2015 година
Одлука за определување на висинита на таксата за лиценцирање на тениски судии во 2015 година
Одлука за определување на Делегати/Врховни Судии на МТФ за 2015 година 2 СТРАНА
Одлука за определување на критериумот за избор на три клуба кои ќе бидат номинирани во Агенцијата за млади и спорт на РМ, за влез во системот на финансирање на Агенцијата за млади и спорт на РМ за 2015 година
Одлука за определување на висинита на надоместокот за судии за турнири од календарот на МТФ и меѓународни турнири за 2015 година И 2 СТРАНА
Одлука за организација на турнирите од ПРОЕКТОТ ДЕТСКИ ТЕНИС, црвени, портокалови и зелени турнири (календар, организација, котизација, учество) И 2 СТРАНА
Одлука за донесување критериуми за определување на бројот на гласови на Собранието на МТФ во 2015 година, 2 СТРАНА И 3 СТРАНА
Одлука за определување на бројот на гласови на Собранието на МТФ за 2015 година
Одлука за определување на висината на надоместокот за годишни лиценци за тренери за 2015 година
Одлука за за определување на висината на надоместокот за тутор кој ја извршува едукацијата за различни нивоа во 2015 година
Одлука за определување на висината на надоместокот кои кандидатите треба да го платат за учество на курс за тренери на МТФ за 2015
Одлука за сертифицирани / лиценцирани Тениски тренери за 2015 година

Одлука за формирање на Комисија која ке изврши селекција на стручни лица кои ке работат со тенисерите во учебните 2015/2016 и 2016/2017 година во спортската гимназија-паралелки тенис
Одлука за промена на Правилникот за Натпреварување на МТФ
ПРАВИЛНИК ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ НА МТФ 2015
Одлука за промена на Правилникот зарегистрација на клубови И нивните натпреварувачи
ПРАВИЛНИК ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА КЛУБОВИ И НИВНИТЕ ЧЛЕНОВИ

Одлука за промена на Правилникот за Тениски натпревари - ЗЕЛЕНИ ТУРНИРИ

ПРАВИЛНИК ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ ЗЕЛЕН ТЕНИС

Одлука за промена на Правилникот за миди тенис

ПРАВИЛНИК ЗА ПОРТОКАЛОВИ ТУРНИРИПРАВИЛНИЦИ И ОДЛУКИ ТФСМ 2014 година

01.09.2014 ITF / WADA
Правилник за тениски натпревари 2014
Правилник за тениски натпревари за ветерани 2014
Правилник за рангирање турнири и играчи 2014
Правилник за рангирање на турнири и ветерани 2014
Зелен тенис 2014
Портокалов тенис 2014
Одлука за висината на годишната чланарина на тениските клубови кон МТФ
Одлука за определување на висинита на котизација за организација и учество на турнирите од Календарот на МТФ, ТЕ и ИТФ за 2014 година и 2 страна
Одлука за определување на висинита на котизација за годишна регистрација на натпреварувачи во 2014 година
Одлука за определување на помош на тениските клубови членки на МТф за организација на турнири од календарот за натпреварување на МТФ за 2014 година
Одлука за определување на критериуми за избор на јуниорски репрезентации за 2014 година
Одлука за определување на висинита на надоместокот за тренери кои водат репрезентации на меѓународни турнири во 2014
Одлука за определување на висинита на таксата за лиценцирање на тениски судии во 2014
Одлука за определување на Делегати/Врховни Судии на МТФ за 2014 година и страна 2
Одлука за определување на критериумот за избор на три клуба кои ќе бидат номинирани во Агенцијата за млади и спорт на РМ, за влез во системот на финансирање на Агенцијата за млади и спорт на РМ за 2014 година
Одлука за висинита на надоместокот за судии за турнири од календарот на МТФ и меѓународни турнири 2014 и страна 2

Одлука за организација на турнирите од ПРОЕКТОТ ДЕТСКИ ТЕНИС, црвени, портокалови и зелени турнири (календар, организација, котизација, учество) и страна 2
Одлука за за определување на висината на надоместокот за тутор кој ја извршува едукацијата за различни нивоа во 2014
Одлука за определување на висината на надоместокот за годишни лиценци за тренери за 2014 година
Одлука за определување на висината на надоместокот кои кандидатите треба да го платат за учество на курс за тренери на МТФ за 2014
Одлука за оформување комисија која ќе спроведе конкурс за избор на дополнителни стручни лица кои ќе работат со новата генерација на тенисери кои ќе се запишат во 2014 година во Националната спортска гимназија - тенис
Одлука за оформување комисија која ќе ја изврши селекцијата за избор на ученици кои ќе бидат дел од Националната спортска гимназија - тенис, во учебната 2014/2015 година
Одлука за промена на Правилникот за натпреварување на МТФ 2014 и страна 2
Одлука за промена на Правилникот за рангирање на турнири и играчи
Одлука за промена на Правилникот за натпреварување ветерани на МТФ и страна 2
Одлука за промена на Правилникот за рангирање на ветерански турнири и играчи 2014
Одлука за промена на Правилникот за тениски натпревари "Зелени турнири" и страна 2
Одлука за промена на Правилникот за портокалови -миди тенис турнири 2014
Одлука за усвојување на календарот за Натпреварување на МТФ за 2014 година и Календар за натпреварување 2014
Одлука за донесување на Правилник за заштита од вознемирување на работното место
Одлука за посредник во случај на мобинг

Правилник за мобинг
Правилниците кои се променети во најбрз можен рок ке бидат објавени на веб страната

Тениски правила

Дисциплински Правилник за Тениски Натпревари

Правилник за регистрација на клубови и нивни натпреварувачи


Правилник за тениски натпревари 2013

Правилник за тениски натпревари ВЕТЕРАНИ 2013

Правилник за зелени турнири 2013

Правилник за мини тенис турнири

Правилник за миди тенис турнири
Правилник за рангирање на турнири и иргачи
Правилник а рангирање на турнири и играчи- ветерански тенис

Правилник за здраствена заштита на тенисери

Правилник за допинг контрола кај тенисерите


Одлука за избор на репрезентативци 2013
Одлука за висина на годишна регистрација 2013
Одлука за висина на такса за учество и организација на турнири и страна 2
одлука за висина на такса за учество и организација турнири детски тенис 2013 и страна 2


Статут МТФ

Баркод
Генерален спонзор
Цевитана
Златен спонзор
Спонзори
  • VALMIR CONSTRUCTION –DOOEL Skopje
ITF
Tennis Europe
ATP
WTA
Davis Cup
FedCup