организациона шема

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА НА ТФСМ
Тениската федерација на Северна Македонија е спортско здружение во рамките на кое граѓаните и организациите преку своите клубови ги остваруваат и усогласуваат поединечните со општите и заедничките интереси во омасовувањето и развојот на тенискиот спорт.

ТФСМ-Скопје е единствен застапник на интересите на тенисерите кои настапуваат на тениските натпревари надвор од Република Северна Македонија.

Членки на ТФСМ-Скопје се тениските клубови и други правни лица што вршат дејност спорт во Република Северна Македонија.

Одлука за промена на СТАТУТ НА ТФСМ- 23.07.2019 година, страна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10  и 11.

Органи на ТФСМ се:
Собрание- Собранието е највисок орган на МТФ. Собранието го сочинуваат по еден делегат од клубовите, членки на ТФСМ-Скопје.

Претседател- Г-дин Александар Ивановски, Претседателот на ТФСМ едновремено е и претседател на Управниот одбор.

- Управен одбор- е извршен орган на Собранието, составен од 7 (седум) члена, вклучувајќи го и претседателот на ТФСМ кој е воедно и претседател на Управниот одбор. Управниот одбор за својата работа одговара пред Собранието

-
Надзорен одбор- го следи севкупното работење на ТФСМ, составен од 3 (три) члена, вклучувајќи го и претседателот на НО на ТФСМ
- Подпретседател- Г-дин Горан Рафајловски, Седниците на Управниот одбор ги свикува и со нив раководи претседателот. Во случај на отсуство на претседателот него го заменува потпретседателот.ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА НА МТФ 2019-2023
Во рамките на ТФСМ функционираат и извршни тела чие севкупно работење го следи Управниот одбор на ТФСМ. Извршните тела  се:
-Дисциплинска Комисија-
 
го следи севкупното работење, и поведува дисциплинска постапка кон сите членки на ТФСМ и членките на клубовите кои се членови на ТФСМ, тениските организации и екипи, играчите, родителите на играчите и останатите лица кои го придружуваат играчот, тениските функционери (Делегати, судии, организатори, водачи на пат, капитени, тренери и други службени лица),  за прекршоци направени за време на натпреварите или во врска со натпреварите и тоа: Натпревари на тениските репрезентации, Државните првенства, Отворените првенства, Екипните првенства, Лига и куп натпреварите, Меѓународните поединечни и екипни натпревари во организација на ТФСМ, Натпревари во странство

- Генерален Секретар- Генералниот секретар на ТФСМ го именува Управниот одбор за време од 4 (четири) години. Правата, обврски и одговорности на Генералниот секретар се регулираат со посебен договор во согласност со законските прописи, овој Статут и нормативните акти на ТФСМ. Генералниот секретар за својата работа одговара пред Управниот одбор.

- Судиско-натпреварувачки Комитет -Антонио Радојничкиќ 0038971362857
Државен селектор - Горан Шевченко 0038970233243
- Тренерски Комитет  - Глигор Санев- 0038975351118
- Женски Комитет-
1. Фед Куп Селектор Димитар Лабудовиќ 0038970388394,
2. Асистент селектор Златко Диманоски 0038975455190

- Комитет за развој  
Слободан Бачварски претседател  ++38975430407
Круно Деспотовски- Скопски регион ++38978298766
------------------------ ИСточен Регион
-----------------------  Западен регион
- Машки Комитет
1. Дејвис Куп Селектор- Чедомир Јовановски ++4917629963794
2. Асистент Селектор- Предраг Русевски ++38975430408

 Јуниорски Комитет
1.Предраг Русевски- Претседател ++38975430408
2. Владимир Томиќ- член на јуниорски комитет ++38975304001

- Ветерански Комитет                                           

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА НА МТФ 2011-2019

Македонската тениска федерација е спортско здружение во рамките на кое граѓаните и организациите преку своите клубови ги остваруваат и усогласуваат поединечните со општите и заедничките интереси во омасовувањето и развојот на тенискиот спорт.

МТФ е единствен застапник на интересите на тенисерите кои настапуваат на тениските натпревари надвор од Република Македонија.

Членки на МТФ се тениските клубови и други правни лица што вршат дејност спорт во Република Македонија.

Органи на МТФ се:
Собрание- Собранието е највисок орган на МТФ. Собранието го сочинуваат по еден делегат од клубовите, членки на МТФ.

- Претседател- Г-дин Жарко Луковски, Претседателот на МТФ едновремено е и претседател на Управниот одбор.

- Управен одбор- е извршен орган на Собранието, составен од 11 (единаесет) члена, вклучувајќи го и претседателот на МТФ кој е воедно и претседател на Управниот одбор.

- Надзорен одбор- го следи севкупното работење на МТФ, составен од 3 (три) члена, вклучувајќи го и претседателот

Во рамките на МТФ функционираат и извршни тела чие севкупно работење го следи Управниот одбор на МТФ. Извршните тела  се:
- Комитет за професионален и јуниорски тенис ( Државен селектор)
- Судиско-натпреварувачки Комитет
- Тренерски Комитет
- Комитет за развој
- Ветерански Комитет


 

Баркод
Генерален спонзор
Цевитана
Златен спонзор
Спонзори
  • VALMIR CONSTRUCTION –DOOEL Skopje
ITF
Tennis Europe
ATP
WTA
Davis Cup
FedCup